Jesteś tutaj

Statut

Statut Towarzystwa Bambrów Poznańskich

Tekst jednolity uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zebranie w dniu 
25 czerwca 2004 r. 
Rozdział I Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę "Towarzystwo Bambrów Poznańskich" i zwane jest w dalszej części statutu Towarzystwem.
 

§2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar miasta Poznania i regionu Wielkopolski, a siedzibą władz jest Poznań.
 

§3

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
 

§4

Towarzystwo ma prawo używania pieczątki.
 

Rozdział II Cele i środki działania

§5

Celem Towarzystwa jest:
- zachowanie i kultywowanie polskiej tradycji patriotycznej Bambrów Poznańskich jako integralnej części kultury poznańskiej i wielkopolskiej,
- wyszukiwanie, konserwowanie i ochrona jeszcze istniejących zabytków bamberskich,
- eksponowanie zabytków, fotografii i dokumentów oraz innych zbiorów związanych z osadnictwem bamberskim przy współpracy z muzeami,
- edukacja w zakresie kolekcjonowania i zabezpieczania zabytków bamberskich oraz pamiątek rodzinnych związanych z osadnikami bamberskimi z XVIII wieku w zbiorach prywatnych,
- odtwarzanie i uzupełnianie historii miasta Poznania związanego z osadnictwem bamberskim,
- upowszechnianie w społeczeństwie m. Poznania i Wielkopolski wiedzy o osadnikach bamberskich, ich historii i działaniu na rzecz miasta, regionu, jak i całej Polski od XVIII wieku aż do dnia dzisiejszego.

§6

Cele statutowe Towarzystwo realizuje - przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawnych - przez organizowanie lub inspirowanie:
- spotkań i dyskusji na tematy związane z historią Bambrów i miasta Poznania,
- publicznych odczytów obejmujących wyżej wymienioną tematykę,
- kolekcjonowanie zabytków i pamiątek bamberskich i publikacji na temat historii i współczesności Bambrów Poznańskich,
- wycieczek po Poznaniu i Wielkopolsce,
- wystaw pamiątek bamberskich,
- reaktywowania tradycji bamberskich w obchodach świąt kościelnych,
- dokumentacji historii rodzin Bambrów Poznańskich,
- grup zainteresowań do realizacji celów Towarzystwa

Strój bamberski

p w ś c p s n
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Sponsorzy: